วงดุริยางค์บรรเลงเพลงขณะปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยอย่างพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบทุกเช้า

หลังจากเคารพธงชาติแล้วนักเรียนและครูร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนไตร ก่อนกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียน
นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียนและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านสิ่งเสพติดต่อหน้าธงเฉลิมพระเกียรติ
นักเรียนออกกำลังกายแบบแอร์โรบิคในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน สร้างความสนุกสนานและทำให้ร่างกายแข็งแรง
ก่อนขึ้นชั้นเรียนทุกวัน นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม "น้องไหว้พี่" เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง
นักเรียนเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบเข้าชั้นเรียนหลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง