สีประจำโรงเรียน : ฟ้า -แดง    ปรัชญาโรงเรียน : สิกฺข กาโม ภวํ โหติ  ผู้สนใจการเรียนเป็นผู้เจริญ    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีจิตสาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel & Fax : 02-5322211

 

วันนี้ที่ลาดสนุ่น

ค่านิยม 12 ประการ 

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ                                           หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา


เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

ตัวแทนระดับภาค โรงเรียนวัดลาดสนุ่น งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65ปีการศึกษา2558                 1.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-.3 ด.ญ.ชฎาภรณ์ กาพุฒทา     2.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-.3  ด.ญ.น้ำทิพย์  ด.ญ.ศิรินญา เกษมวัฒนา   ดญเมฑิรา พรมสิงห์  3.การสร้างหนังสืออิเลกโทรนิกส์ ม.1 - ม.3  ด.ช.ธีรดนย์ ทองมา  ด.ญ.มานิตา ดวงมณี   4.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3    นายพฤทธิ์ คมคายเลิศ ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นเมธี 5.การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ป.4 -ป.6 ด.ญ.ชุตินันท์ กลิ่นเมธี ด.ญ.ปภัสรา เพียงกลาง ด.ญ.อาภัสรา แซ่เฮง  6.การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.1 -ม.3    7.การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก   ป.1 - ป.6 ด.ช.ปวริศร บุญโชติอนันต์
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่4 ธันวาคม 2558
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2558   ชมภาพ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต2 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2558                    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น    ชมภาพ
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558 เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2558

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 หน่วยงานต้นสังกัด/ข้อมูลอื่น ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

สพป.ปทุมธานีเขต 2

สมศ.

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดลาดสนุ่

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครอง

นายจตุรงค์ สโรบล

Text Box: ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานย่อยของโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

เว็บไซต์ สพท.
 
แนะนำเว็บไซต์
 
:: ครูไทย [ kruthai.info ]
:: คุณครูดอดคอม
:: วิชาการดอดคอม
:: EduZones
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: สสวท.
:: โรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
   พิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้
:: patiroop.org แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
:: www.scithai.com
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้
   ภาษาอังกฤษ
:: บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: Intel Teach to the Future
:: e-book สทร.สพฐ.
:: ห้องสมุดธรรมะออนไลน์

 

 

 

 

 หน่วยงานราชการ

จังหวัดปทุมธานี

สพท.ปทุมธานี เขต 1

สหกรณ์ฯ ครูปทุมธานี

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กบข.

ก.พ.ร.

หน่วยงานราชการ อื่นๆ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบำศรีปทุม โดย นางเทพินทร์ ชอบบัว   ครูชำนาญการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  ชมVDO

รายงานผลการพัฒนาความสามารถใน   การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน สำหรับ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จังหวัดปทุมธานี                               โดย นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม    บทคัดย่อ

ายงานผลการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยนางสุนันท์  จันทร์วีนุกูล อ่าน

หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4

โดย นางสุรีพร  พลเจริญ   อ่านผลงาน      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชา    

13101 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   บทคัดย่อ

โดย นางทิพวรรณ  ลาวรรณ์ 

การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบ    การเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       บทคัดย่อ

โดย นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต

การประเมินผลการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในโรงเรียนวัดลาดสนุ่น   โดย นางสาวนุชรา  เพิ่มพูล  

รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ ของเล่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย นางภิญญดา  รักษาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  นางสาวภาวินี  เกตุมอญ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น...Tel.02-532-2211   e-mail   pavine28@yahoo.co.th 

นางสาวนุชรา เพิ่มพูล

 

 

 

 

 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ   อำเภอลำลูกกา

 

 

Text Box: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Text Box: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

๑โรงเรียน ๑นวัตกรรม

โคมไฟพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์

 

 

 

 

หลักสูตรโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

ปก

คำนำ สารบัญ  อ้างอิง

ความนำ

วิสัยทัศน์

สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ครงสร้างเวลาเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การจบ