สีประจำโรงเรียน : ฟ้า -แดง    ปรัชญาโรงเรียน : สิกฺข กาโม ภวํ โหติ  ผู้สนใจการเรียนเป็นผู้เจริญ    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีจิตสาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel & Fax : 02-5322211

 

วันนี้ที่ลาดสนุ่น

อำลา...ครูเกษียณ  โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมอำลาครูเกษียณ ที่ ระยองชาเลต์ เมื่อวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557
แด่...เรือจ้างผู้วางพาย โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดงานมุทิตาจิต คุณครูที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการทำงาน 3 ท่าน คือ คุณครูศิริพร บุญมี   คุณครูพรรณพร อัมพรพิพัฒน์    และ   คุณครูดวงฤทัย    รัตนคุณากร  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557      
ท่านพระครูวิบูลวรคุณ เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่น มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้แก่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น มูลค่า 20,000 บาท
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นร่วมโครงการชุมชนรักษาศีล๕
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่26มิถุนายน 2557
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ชมภาพ

โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัยและ มอบประกาศนียบัตรให้แก่  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 โดย นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - ป.3                             เมือวันที่ 29 มกราคม 2557    ชมภาพ
วันเด็กแห่งชาติ2557 โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557     เมื่อวันที่10มกราคม2557
ทำบุญปีใหม่ 2557 โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดงานทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่7มกราคม2557
ลาดสนุ่นสังสรรค์                                 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                      เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556    
อำลา...อาลัย โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดงานเลี้ยงอำลา คุณครูชนาภา พันปี  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  

 

Christmas' Day                                   โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556   
กีฬาสีลาดสนุ่นรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556  
ผอ.ถวิล เกลี้ยงสอาด และพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดลาดสนุ่น ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา        วันที่5 ธันวาคม 2556
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556  ชมภาพ

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 หน่วยงานต้นสังกัด/ข้อมูลอื่น ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

สพป.ปทุมธานีเขต 2

สมศ.

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดลาดสนุ่

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง57

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครอง

นายถวิล  เกลี้ยงสอาด

กล่องข้อความ: ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานย่อยของโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

เว็บไซต์ สพท.
 
แนะนำเว็บไซต์
 
:: ครูไทย [ kruthai.info ]
:: คุณครูดอดคอม
:: วิชาการดอดคอม
:: EduZones
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: สสวท.
:: โรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
   พิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้
:: patiroop.org แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
:: www.scithai.com
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้
   ภาษาอังกฤษ
:: บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: Intel Teach to the Future
:: e-book สทร.สพฐ.
:: ห้องสมุดธรรมะออนไลน์

 

 

 

 

 หน่วยงานราชการ

จังหวัดปทุมธานี

สพท.ปทุมธานี เขต 1

สหกรณ์ฯ ครูปทุมธานี

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กบข.

ก.พ.ร.

หน่วยงานราชการ อื่นๆ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบำศรีปทุม โดย นางเทพินทร์ ชอบบัว   ครูชำนาญการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  ชมVDO

รายงานผลการพัฒนาความสามารถใน   การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน สำหรับ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จังหวัดปทุมธานี                               โดย นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม    บทคัดย่อ

ายงานผลการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยนางสุนันท์  จันทร์วีนุกูล อ่าน

หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4

โดย นางสุรีพร  พลเจริญ   อ่านผลงาน      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชา    

13101 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   บทคัดย่อ

โดย นางทิพวรรณ  ลาวรรณ์ 

การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบ    การเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       บทคัดย่อ

โดย นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต

การประเมินผลการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในโรงเรียนวัดลาดสนุ่น   โดย นางสาวนุชรา  เพิ่มพูล  

รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ ของเล่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย นางภิญญดา  รักษาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  นางสาวภาวินี  เกตุมอญ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น...Tel.02-532-2211   e-mail   pavine28@yahoo.co.th 

 

 

 

 

 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ   อำเภอลำลูกกา

 

 

 

 

 

 

 

 

๑โรงเรียน ๑นวัตกรรม

โคมไฟพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

ปก

คำนำ สารบัญ  อ้างอิง

ความนำ

วิสัยทัศน์

สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ครงสร้างเวลาเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การจบ

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

รายงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับ

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557