สีประจำโรงเรียน : ฟ้า -แดง    ปรัชญาโรงเรียน : สิกฺข กาโม ภวํ โหติ  ผู้สนใจการเรียนเป็นผู้เจริญ    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีจิตสาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel & Fax : 02-5322211

 

วันนี้ที่ลาดสนุ่น

ประกาศโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนใจติดต่อรับเอกสารที่ห้องการเงินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558 สอบถามทางโทรศัพท์ 02-5322211 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียด(1)     (2)
ประกาศโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อชุดนักเรียน ชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  สนใจติดต่อรับเอกสารที่ห้องการเงินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2558 สอบถามทางโทรศัพท์ 02-5322211 ในวันและเวลาราชการ    อ่านรายละเอียด
ค่านิยม 12 ประการ 

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ                                           หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา


เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2558
โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู 2558

โรงเรียนวัดลาดสนุ่นจัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2558

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 หน่วยงานต้นสังกัด/ข้อมูลอื่น ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

สพป.ปทุมธานีเขต 2

สมศ.

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดลาดสนุ่

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง57

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครอง

นายถวิล  เกลี้ยงสอาด

Text Box: ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานย่อยของโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

เว็บไซต์ สพท.
 
แนะนำเว็บไซต์
 
:: ครูไทย [ kruthai.info ]
:: คุณครูดอดคอม
:: วิชาการดอดคอม
:: EduZones
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: สสวท.
:: โรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
   พิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้
:: patiroop.org แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
:: www.scithai.com
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้
   ภาษาอังกฤษ
:: บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: Intel Teach to the Future
:: e-book สทร.สพฐ.
:: ห้องสมุดธรรมะออนไลน์

 

 

 

 

 หน่วยงานราชการ

จังหวัดปทุมธานี

สพท.ปทุมธานี เขต 1

สหกรณ์ฯ ครูปทุมธานี

กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กบข.

ก.พ.ร.

หน่วยงานราชการ อื่นๆ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบำศรีปทุม โดย นางเทพินทร์ ชอบบัว   ครูชำนาญการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  ชมVDO

รายงานผลการพัฒนาความสามารถใน   การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน สำหรับ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จังหวัดปทุมธานี                               โดย นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม    บทคัดย่อ

ายงานผลการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยนางสุนันท์  จันทร์วีนุกูล อ่าน

หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4

โดย นางสุรีพร  พลเจริญ   อ่านผลงาน      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชา    

13101 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   บทคัดย่อ

โดย นางทิพวรรณ  ลาวรรณ์ 

การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบ    การเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       บทคัดย่อ

โดย นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต

การประเมินผลการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในโรงเรียนวัดลาดสนุ่น   โดย นางสาวนุชรา  เพิ่มพูล  

รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ ของเล่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย นางภิญญดา  รักษาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  นางสาวภาวินี  เกตุมอญ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น...Tel.02-532-2211   e-mail   pavine28@yahoo.co.th 

 

 

 

 

 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ   อำเภอลำลูกกา

 

 

 

 

 

 

 

 

๑โรงเรียน ๑นวัตกรรม

โคมไฟพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

ปก

คำนำ สารบัญ  อ้างอิง

ความนำ

วิสัยทัศน์

สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ครงสร้างเวลาเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การจบ

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

รายงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับ

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2557